KASIH SETIA TUHAN MENYELAMATKAN

Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan! Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancang kedurjanaanmu? (Yeremia 4:14)

Ef. 2:1-10                                 BE. 463:1                              Rat. 2:1-22

  Nabi Amos, Hosea, Yesaya dan Mikha berulang-ulang menase-hatkan agar Yehuda memperbaiki tingkah laku mereka dan berbalik kepada jalan Tuhan. Melalui para nabi ini, Tuhan berkata: “mereka telah menolak hukum Tuhan, dan tidak berpegang pada kete-tapan-ketetapanNya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongan”. Selanjutnya kepada bangsa Israel dan Yehuda, dikatakan: “Sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini.“ Atas semua perbuatan jahat yang dilakukan oleh Israel dan Yehuda, Tuhan memperingatkan umat melalui nabi Mikha: “Aku merancang malapetaka terhadap kau ini, dan kamu tidak dapat menghin-darkan lehermu dari padanya; kamu tidak dapat lagi berjalan angkuh, sebab waktu itu adalah waktu yang mencelakakan“.

Walaupun besar dosa umatNya seperti yang disebutkan di atas, tetapi Allah penuh dengan kasih setia dan panjang sabar. Tidak dilaku-kanNya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasNya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita (Mazmur 103: 10). Tuhan mengasihi umatNya asal mau kembali bertobat. Berkali-kali Israel yang durhaka dipulihkan kembali (Hosea 11:8-9), kota Niniwe diselamat-kanNya  (Yunus 3). Panjang sabar Allah adalah kesempatan yang diberikan untuk bertobat (2 Petrus 3:9) dan dipulihkan.

Sebagai orang percaya, mungkin banyak perbuatan kita yang mendukakan hati Tuhan, tetapi seperti nats hari ini; Allah menasehatkan kita untuk bertobat dan membersihkan hati dan pikiran kita dari perbuatan yang mendukakan hati Tuhan.

Doa  :    Tuhan, terima kasih atas kasih setiaMu,  telah mengampuni kami dan memberi kami keselamatan. Amin.  (TSH)